• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Кредит за оборотни средства

Условия за отпускане на кредит за оборотни средства:

1.      Срок

2.      Размер

3.      Лихви

4.      Обезпечение

Срокът на погасяване на кредитите за оборотни средства е краткосрочен – не по-дълъг от 1 година. По отношение на размера на кредитa за оборотни средства той се определя въз основа на нуждите и потребностите на кредитополучателя към дадения момент, както и източниците за погасяването. Лихвените проценти не са точно фиксирани, те са плаващи и зависят от риска, който съществува от сключването на дадената сделка и условията на кредитния пазар. Лихвените проценти като цяло се определят въз основа на Базисния процент за кредити в съответната валута – щатски долари, британска лира, евро, лева и така нататък с включена надбавка. Всяка банкова институция цели да ограничи риска от неплатежоспособност от страна на потребителя. В този смисъл обезпечението е необходимо  и задължително условие за постигане на тази цел.

Видове кредити за оборотни средства:

·         Овърдрафт по разплащателна сметка – Овърдрафт, като вид кредит, позволява на потребителя на съответната банкова институция да превишава наличните си парични средства по дебитната си карта. Като лимит естествено има, а лихвите, които се начисляват, се погасяват заедно с постъпилите парични средства по дебитната карта на кредитополучателя. Овърдрафтът представлява едно изключително удобно, бързо решение, което позволява на клиента да се възползва от наличните средства по разплащателната си сметка в случай на спешна нужда от  парични средства за покриване на различни разходи, извършване на ремонтни дейности и така нататък.

·         Възобновяем или още познат като Револвиращ кредит – Този вид кредит е разновидност на друг краткосрочен кредит, а именно контокорентния. При този краткосрочен кредит на потребителя се предоставя възможността да се възползва от отпуснатите парични средства, които са определени като размер и могат да се ползват за фиксиран период от време. По отношение на времето за усвояване на възобновяемия кредит, това става в рамките на един месец.  В момента, в който кредитът се погаси, той може да се ползва отново, тоест този вид краткосрочен кредит се ”обръща”, възобновява се. Лихвата по револвиращия кредит се плаща ежемесечно, която всъщност е плаваща,  въз основа на реално ползваните суми, а при отпускането на самия револвиращ или възобновяем кредит се плаща комисионната

·         Стандартен кредит – стандартния кредит се отпуска еднократно или на няколко транша в зависимост от методите, които са договерени с банковата институция

·         Кредитни линии – след като веднъж потребителят е изпълнил всички точки от договора, който е сключил с банковата институция, едва тогава паричните средства могат да бъдат усвоени

·         Акцептен кредит – този кредит представлява краткосрочен кредит, като дадената банкова институция играе ролята на платец по менителници. С получаването на акцепни кредити обикновено се финансират различни сделки, които са краткосрочни.

·         Сконтов кредит – този вид краткосрочен кредит се смята за първият въобще възникнал кредит от историческа гледна точка. Базиран е на основата  на стоковия кредит. При Сконтовия кредит фирмите поемат инициативата за извършване на сконтови операции. Такива сконтови операции възникват между банки и други банки или между банки и клиенти. Финалната операция, която се извършва се нарича ресконтиране, тоест, осъществява се повторно закупуване на полици, които са вече сконтирани.