• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Кредити

Видове кредити, според нуждите на потребителите

Двата основни вида кредити са следните:

1.      Обезпечен

2.      Необезпечен

Основни разлики между двата основни вида кредити

При обезпечения кредит нужните парични средства се отпускат срещу обезпечениe на жилището или автомобила Ви, които ще служат като гаранция в случай на неплатежоспособност. Кредиторът има право да започне да разпродава имуществото или автомобила Ви в зависимост от това, което сте обезпечили. По този начин кредиторите се подсигуряват, ако се окаже така, че не сте платежоспособен към дадения момент.

Начисляваната лихва по кредит с обезпечение е по-ниска от кредита без обезпечение по същата причина. Кредиторът може да възстанови паричните средства, които са Ви били отпуснати, чрез разпродаване на собственото Ви имущество.

Най-разпространената форма на обезпечения кредит е кредит с ипотеката. Ипотечният кредит се оказва добра алтернатива за потребителите по простата причина, че лихвата е доста по-ниска, а срокът за погасяване е по-дълъг, съответно месечните вноски са по-ниски.

Ипотечен кредит може да бъде изтеглен за различни цели като например извършване на неотложни ремонти, стартиране на бизнес и така нататък. Важно е да се уточни, че при ипотечния кредит дадената банкова институция е готова да предоговори условията по погасителния план в случай, че потребителят е бил съкратен от работа и съответно е неплатежоспособен към текущия момент. Целта на банковата институция не е да придобие имуществото Ви. Това става в случай, че кредитополучателят спре да погасява ипотечния си кредит и банката съответно няма друг избор освен да задейства законовата процедура по отнемане на ипотекираното от кредитополучателя.

Отпуснатите кредити от заложни къщи също се считат за вид обезпечен кредит, тъй като там се съхраняват ценни вещи на потребителя, като вещите се връщат обратно на залогодателя, едва когато той погаси напълно кредита си и начислената лихва. В противен случай залогодателят загубва заложените си ценни вещи.

Необезпечен кредит

За разлика от обезпечените кредити, при които кредиторите се подсигуряват с обезпечения, при необезпечените кредити не се осъществява ипотекиране на имоти и залагане на движими вещи или ценности, които в случай на неплатежоспособност от страна на кредитополучателя да бъдат продадени принудително.

При необезпечените кредити, кредиторите процедират по друг начин. Те преценяват паричната сума, която да бъде отпусната на кредитополучателя въз основа на финансовите му постъпления.

Към необезпечените кредити спадат:

1.      Кредитната карта

2.      Потребителският кредит

При необезпечените кредити лихвите дължимите лихви са по-големи в сравнение с обезпечените. Това е резултат на по-високия риск от неплащане на предоставените кредити Тук изключение обаче правят единствено студентските кредити, които могат да бъдат погасявани за по-дълъг период от време. По отношение на лихвените проценти при студентските кредити, те всъщност са доста по-ниски в сравнение например с други видове кредити.

Овърдрафт

Кредитът наречен овърдрафт буквално говори за превишаване на наличните авоари в дебитната карта на потребителя. Този вид кредит може да бъде отпуснат без начисляване на лихва, което зависи от политиката на банковата институция, въпреки че много малък брой от тях отпускат овърдрафт без лихви. Овърдрафтът като друга форма на кредита е практично решение за много клиенти по простата причина, че по всяко време клиентът може да разполага с налични парични средства, разбира се, посредством банкомат или постерминал