• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Финансиране на фактури

Процесът на финансиране на фактури се нарича факторинг. Факторингът представлява инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. По този начин се оптимизират нуждите на оборотния ви капитал, чрез професионално управление и финансиране на вземанията. Факторингът е приложим не само за вземания в страната, но и за такива в чужбина.

 

Факторингът е сделка, при която едно лице наречено „фактор” купува по силата на договор еднократни или периодични парични вземания, които най-често са базирани на предоставянето на стоки или услуги. В този случай се поема риск от събирането на тези вземания срещу заплащане на определено възнаграждение.

 

Факторинговите сделки са предмет на дейността на банките и небанковите институции, които вземат свои индивидуални решения при подписването на договора. Той може да бъде:

 

·         Двустранен;

·         Възмезден;

·         Дългосрочен;

 

Страните по оформянето на факторинговата сделка са три:

-Предприятие, което продава стоки или услуги с отсрочено плащане;

-Предприятие, което е платец по сделката с предприятието продавач на стоки или услуги;

-Фактор, който действа като лице, което поема задължението да събере вземането от купувача платец и да го предостави на продавача;

 

Видовете факторинг, които се срещат на финансовата сцена са:

 -Открит или скрит факторинг – при открития факторинг купувачът е информиран за прехвърлянето на вземанията и той извършва плащането пряко към фактора. При скрития факторинг купувачът не е уведомен за факторинговата операция и плаща дължимата сума на продавача;

-Същински и несъщински факторинг – при същинския факторинг факторът поема риска при сделката, като купува вземанията без да има право на регресен иск към продавача на стоки и услуги. При несъщинския факторинг продавачът остава регресивен длъжник, като е възможно факторът да предяви претенции за изплащане на дължимите суми по вземанията;

 

Стандарт Консултинг ви предлага услугите си, които ще ви помогнат да вземете най-доброто решение. Нека ви запознаем с основните предимства от факторинга:

 -Конкурентноспособност – продавачът има възможност да осигури най-доброто на своите купувачи и да увеличи своя партньорски мащаб;

-Фирмено развитие – получавате източник на оборотен капитал за финансиране на вашата фирма;

-Сигурност – събирането на търговските вземания се извършва, чрез помощта на финансова институция. Минимизират се загубите от лоши вземания, като се прави постоянна оценка на кредитоспособността на купувачите;

-Ефективност – намаляват се разходите за административно и счетоводно управление на търговските вземания;

-Гъвкавост – гъвкава форма на финансиране в сравнение с традиционното банково кредитиране. Генерира се благодарение на вземанията на фирмата и нараства с увеличаващия се обем продажби на стоки и услуги;

 

Използването на факторинг улеснява вашето изкупуване или управление на търговски фактури с предварително отложено плащане в страната или чужбина. Вашите търговски вземания ще бъдат под опеката на най-добрите административни специалисти. Получавате гъвкав и удобен начин за финансиране на оборотни средства. Събирането на търговските вземания от страната и чужбина ще се провежда много по-лесно и ефективно. Вие имате възможността за покритие на кредитния риск срещу финансовата неспособност на купувача да заплати стойността на получените стоки или услуги.

 

Стандарт Консултинг работи за вас и вашето гарантирано професионално и бизнес удобство. Услугите при нас са на най-високо бизнес равнище, което ни прави устойчиви бъдещи партньори за всеки клиент.