• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Сконтиране на акредитиви

Какво представлява сконтирането, сконтото като банкови термини и операции

Сконтирането или сконтото, които са съкратени форми на дисконтирането, като финансова операция представляват методи/ способи за анализиране на даден проект.

Сконтото като банков термин представлява процент, който при изплащането на полиците банковата институция удържа за себе си, което се осъществява обаче преди изтичането на техния падеж.

Кога е необходимо дисконтирането или сконтото?

Дисконтирането се извършва, когато е нужна настоящата стойност на капитала, намираща се посредством дадена бъдеща стойност на капитала, тоест, за да се намери текущата  капиталова стойност е необходимо от бъдещата такава да се приспадне или извади сконтото/дисконтът, което всъщност е лихвата.

Лихвата определя, така да се каже, колко ще струва времето, каква ще бъде ”цената” на времето, която бъдещата капиталова стойност винаги съдържа в себе си.

Сконтиране/ дисконтиране на акредитиви

Сконтирането по получени акредитиви на вземания представлява банкова операция, която се осъществява след оценката на издаващата банка. Самата банкова операция се извършва по договореност. При такава финансова операция съществува потенциален риск от неплащане от страна на издаващата банка. Банката от друга страна може да поеме този съществуващ риск посредством потвърждение на акредитива, който е получила, естествено съобразявайки се с действащите процедури.

Сконтиране на вземания по непрехвърляеми акредитиви

При тази операция основната цел е по отношение на осигуряване на оборотни средства, както и при продажби  в условия на отложено плащане.

По отношение на кредитополучателите, които могат да се възползват от предимствата на финансовата операции, те са следните:

·         Еднолични търговци, чиято кредитна история е не по-малка от 36 месеца

·         Юридически лица с кредитна история не по-малка от 36 месеца ( същото условие)

·         Компании, които не са свързани от икономическа гледна точка с контрагените си

·         Компании, които осъществяват дейността си в областта на производството и търговията, имащи търговски вземания, които изхождат от открити акредитиви, които са в условия на отложено плащане

Таксите и комисионните, които се заплащат са по отношение на обработката и управлението в размер на 0.4 %, начислявана на тримесечие. Други такси и комисионни може да има, например съгласно различните тарифи за комисионни, такси или лихви за юридически лица.

Срокът на издължаване е в рамките на шест месеца с плаващ годишен процент, а по отношение на методите на погасяване – погасяването става по служебен път  от разплащателната сметка на потребителя със сумите, които са получени по акредитива.

Лихвеният процент, както вече споменахме, е плаващ. Той се определя като сбор от Банков процент за кредитиране по кредити, които са оборотни, на юридически лица плюс надбавка.

Потребителят може да се възползва от допълнителните услуги, които му се предоставят:

·         интернет банкиране

·         овърдрафт по картова сметка

·         гъвкаво управление на паричните Ви средства по депозитни сметки

Основни предимства на финансовата операция

Сконтирането на акредитиви притежава предимства, които се изразяват по следния начин:

·         няма изискване от обезпечаване на имоти – собствени жилища, автомобили и други

·         нивата на финансиране се увеличават

Банковите институции могат да работят с който и да е вид акредитив, а те са следните:

·         прехвърляеми

·         револвиращи

·         standbyакредитив станд-бай

·         потвърдени