• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Какво е факторинг

factory_bulgari1

Какво точно представлява факторинга, видове факторинг
Факторинга представлява финансова операция, чиято цел е да облекчи фирмите по отношение на продажбата си на стоки или услуги. Съществуват много видове факторинг, които можете да видите изброени в следващите няколко реда. Факторинга още представлява финансов инструмент, който се разделя на два основни вида:
1. Факторинг за международна търговия
2. Вътрешен факторинг
Различни видове факторинг – факторинг с регрес, факторинг без регрес, импортен и експортен факторинг.
Факторинга със и без регрес като тип принадлежат към първата посочена група, а именно факторинг за международна търговия.
Каква е разликата между тези два вида факторинг – със и без регрес?
Преди да се стигне до сърцевината на нещата е нужно да се обясни основната разлика между двата вида факторинг. Както вече споменахме факторинга представлява пакет от специализирани услуги и стоки, чиято цел е да облекчи значително фирмите и компаниите, които продават настоящите си фактури на трето лице – фактор. Компанията или фирмата извършва продажбата в условия на отложено/ забавено плащане. Едно от многото задължения, които факторът трябва да изпълнява е по отношение на еднократната сума, която трябва да изпрати на фирмата или компанията. A относно тази еднократна сума, тя се равнява на високи проценти от самата стойност на фактурата.
Когато става дума за функцията и значението на факторинга с регрес съществува едно сключено споразумение, според което настоящите фактури на дадена компания могат да бъдат продадени на друг фактор или факторингова компания, но при условие, че компанията или фирмата ще ги изкупи обратно. Такъв факторингов план може да бъде осъществен, особено когато фирмата изцяло поема евентуалния риск при извършване на транзакцията, който винаги съществува.
При факторинга с регрес Вие имате възможността да финансирате потребностите, които изпитвате от оперативна гледна точка. Нещо повече, Вие можете да го осъществите базирайки се върху осъществените кредитни продажби без дори да се налага да обезпечавате имущества например. Ако трябва да се направи някакво сравнение между двата типа факторинг – този с регрес и съответно другия – без регрес, трябва да се спомене и наблегне на факта, че и двата вида факторинг притежават както своите предимства, така и недостатъци. Това, което Вие обаче следва да направите е да подберете правилния и най-подходящия тип за Вас и Вашия бизнес, за да можете да го развиете.
В този смисъл факторингът без регрес е изключително практично и добро решение от финансова гледна точка, тъй като спомага за осигуряването на защита по отношение на кредитните Ви продажби. Вие също така можете лесно да финансирате вземанията си без за целта да е необходимо да извършвате застраховане на жилище например. По този начин Вие защитавате процеса по събиране на кредитните продажби, както и самото управление.
Експортен факторинг – при този вид факторинг съществува така наречената двуфакторна система. При екпортния факторинг участват повече страни. Той се свързва с вътрешния факторинг, като разликата е в броя на участващите компании, които са всъщност четири.
Импортен факторинг – импортният факторинг е напълно противоположен на ескпортния факторинг. Той е предназначен за фирми и компании, които са склонни да получават и приемат по-дълги периоди на отложени плащания. Този вид факторинг е добро решение и е подходящ за: търговци, производители и доставчици на услуги.
Импортният и експортният факторинг работят по следния начин (част от етапите са описани в следващите редове) :

-един от кореспондентите трябва да бъде назначен за импортен фактор
-импортният фактор установява кредитните линии
-импортният фактор събира вземанията
-подписва се финансов договор, в който се определят вземанията