• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Икономически обосновки

Икономически обосновки

Икономическите или кредитните обосновки в днешно време представляват задължително условие, което трябва да се изпълни от кандидата за получаване на даден заем. Когато едно икономическата обосновка е добре аргументирана, тогава пред бъдещия предприемач не съществуват други пречки при положение, че отговаря на останалите условия за отпускане на кредит. Естествено клиентът трябва да се съобрази с всички изисквания, които имат финансиращите институции. Основните документи и цели в процеса на подготовка за кандидатстване за кредит се свеждат до:

  • попълване на молба или искане за отпускане на кредит
  • икономическата или още позната като кредитна обосновка
  • обосноваване на ефективност на проекта

В молбата бъдещият предприемач трябва да попълни следните данни – име на фирмата, седалище и адрес, кой я представлява, брой на Държавен вестник, в който решението е било обнародвано. В искането за отпускане на кредит се вписва също размера на кредита, неговото приложение, начина на усвояване, срок на усвояване, като се прилага и погасителен план, който се попълва в специализирана графа, в която се посочва как точно ще бъде погасяван заемът. Искането на кредит или молба за кредит не приключва обаче дотук. Необходими са документи за регистриране по БУЛСТАТ, както и такива за данъчни и съдебни регистрации; копия или оригиналните документи се представят на кредиторите.

Други документи

Други документи, които се прилагат са: копие от учредителния договор, копие от решението за искане на кредит относно размера му и обезпечението. Необходимо е попълване на няколко декларации: декларации за икономическа свързаност, за текущи и минали задължения към банки, за задължения към други юридически лица, както и за банкови сметки.

Как се попълва икономическата обосновка

Икономическата обосновка не представлява никаква трудност за потребителите, тъй като не е необходимо нищо друго освен да попълнят по начин, по който смятат готовия формуляр, съдържащ няколко въпроса. Въпросите също така не представляват никаква трудност за кредитополучателите. Започва се с най-обща информация за клиента, за фирмата му, за бизнеса, който се стреми да развие и усъвършенства, дава се информация по отношение на правния й статут, по отношение на предмета й на дейност, както и данни по отношение на това от колко време съществува, кога е регистрирана. Уточняват се въпроси по отношение на лицата, които представляват дружеството, както и относно размера на капитала. Имената на лицата, представляващи дружеството са задължителни, както и опита, който са натрупали през годините, дялови участие в дадената фирма, както и други лични данни.

Необходима е информация относно организацията на работа, персонала и управлението на дружеството.

Представянето на счетоводни годишни отчети, данъчни декларации, отчети за разходи/приходи, одиторски доклади, референции от банки, декларации за платени данъци също попадат сред задължителната информация, която предприемачите трябва да дадат при попълването на готовия формуляр.

По отношение на информацията за кредитирания проект предприемачите трябва да представят и обяснят мотивите си, които са го подтикнали да реализира даден проект, какви са целите и резултатите му, дали се отразява по някакъв начин върху околната среда и така нататък.

Ефективността на проекта също трябва да бъде посочена. Тук се прилагат различни документи като приходи и разходи, баланс. Посочва се бюджетът, който проектът има, данъци, такси, каква печалба реализира и други.