• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Стандарт Консултинг вече 13 години предоставя консултации за финансиране на:
- инвестиционни проекти и оборотни средства за корпоративни клиенти;
- подпомагане развитието на бизнеса на свойте клиенти;
- намиране на подходящо финансиране за физически лица, включително и на земеделски производители – ипотечни и потребителски кредити;
- закупуване на дълготрайни активи чрез лизинг;
- консултации за финансиране на физически лица, вкл. На кредитополучатели над 60 год.

Силни страни на предоставяните услуги:
- намиране на най-подходящи варианти за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни средства за корпоративни клиенти (микро, малки, средни и големи предприятия), земеделски производители и физически лица – кредити, факторинг, лизинг, грантови схеми, инвеститори и други кредитни и финансови продукти;
- изготвяне на бизнес планове и други необходими документи, включени в пакета за кандидатстване за финансиране;
- изготвяне на инвестиционни проекти за финансиране по специализирани програми на български и международни финасови институции (Програма за развитие на селксите райони, ОП Конкурентноспособност);
- финансов анализ на търговската дейност;
- намиране на решение по съществуващи лоши кредити, което включва търсене на варианти за оздравяване на финансовото състояние на кредитоискателите чрез рефинансиране на кредитите, привличане на нови инвеститори и други техники, които ще доведат до изплащане на задълженията на длъжниците и водене на преговори с кредитори;
- намиране на подходящо финансиране за физически лица – ипотечни и потребителски кредити.

От създаването на „Стандарт Консултинг” ЕООД до момента са изготвени над 400 проекта в различни отрасли на икономиката и с различна големина. Потенциалните клиенти на дружеството са всички търговски субекти от микро-предприятия до големи корпоративни клиенти без ограничение в географското положение в Р. България, както и различни сдружения с нестопанска цел и физически лица.

През последните няколко години Стандарт Консултинг се превърна в една от водещите фирми по отношение на факторинг услугите. Посредстом факторинга клиентите могат да управляват краткосрочните си вземания.

Стандарт Консултинг като лидер на българския пазар е преминала през много етапи на развитие и усъвършенстване, предлага начини, пакети от удачни финансови решения, които имат главно за цел да развият, подпомогнат и усъвършенстват компании и фирми, които извършват продажба на услуги и стоки, като условието не е незабавно плащане.